Bliv medlem – Betaling

For medlemskab i foreningen gælder følgende regler :
Som medlemmer kan optages læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuro-psykologer, talepædagoger samt andre fagpersoner med en relevant uddannelse, som gennem deres virksomhed kan medvirke til selskabets formål. Æresmedlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen, når der på en general forsamling er 2/3 flertal herfor.
Medlemskontingent: 300.- kr
Som støttemedlemmer kan optages virksomheder eller personer med anden faglig baggrund, end nævnt under stk. 1, med interesse for selskabets formål. Støtte-medlemskab giver ret til deltagelse med een repræsentant ved selskabets møder og kurser. Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og ingen valgbarhed til bestyrelsen.
Medlemskontingent: 2000.- kr
Personligt fagligt medlemskab
Støtte medlemskab
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til fællessekretariatet.

Ved et medlemsskab støtter du Dansk Selskab for Apopleksis arbejde med:

·           at fremme forskningen indenfor alle aspekter af apopleksi

·           at skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og erfaringer vedrørende apopleksi

·           at fremme viden om apopleksi blandt alle beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden

·           at fremme det tværfaglige samarbejde blandt alle, der beskæftiger sig med apopleksi

·           at yde sagkyndig rådgivning til sundhedsmyndigheder, administratorer og politikere i Danmark.

Som medlem får du

  • Rabat ved deltagelse på Årsmødet
  • Rabat på individuelt medlemskab i ESO

Indmeldelse sker ved at udfylde og sende det udfyldte skema.  (vælg fra ovenstående menu).

For medlemskab i selskabet gælder følgende regler .

Personligt fagligt medlemsskab
Som medlemmer kan optages læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuro-psykologer, talepædagoger samt andre fagpersoner med en relevant uddannelse, som gennem deres virksomhed kan medvirke til selskabets formål.

Medlemskontingent: 350.- kr årligt (0 kr i 2021)

Det er vedtaget at kontingentet i 2021 er 0 kr. Dette skyldes primært Covid-19, der har forhindret mødeaktiviteter. 

Se mere på Personligt fagligt medlemskab

Støttemedlemsskab
Som støttemedlemmer kan optages virksomheder eller personer med anden faglig baggrund, end nævnt under stk. 1, med interesse for selskabets formål. Støtte-medlemskab giver ret til deltagelse med een repræsentant ved selskabets møder og kurser. Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og ingen valgbarhed til bestyrelsen.

Medlemskontingent: 3.500.- kr årligt

Se mere på: Støttemedlemskab

Fornyelse af kontingentet sker i maj måned umiddelbart efter generalforsamlingen.

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning har vi følgende registreret om medlemmer:

Din stilling, navn, postadresse og mailadresse. Desuden har vi oplysning om hvor du arbejder, medmindre du er selvstændig.

Endvidere er det registreret om du er almindeligt medlem, støttemedlem eller æresmedlem.

Oplysningerne slettes efter 5 år.

Informationerne bruges kun til internt brug, og vi videregiver ikke oplysningerne til en tredjepart.